Inntaksreglement

Inntaksreglement for skoleåret 2021/2022

1) Humanistskolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole. Skolen har hele landet som inntaksområde.

2) Søknad om plass på 8. trinn skoleåret 2021/2022 må leveres elektronisk på søknadsskjema på Humanistskolens nettsted tidligst 1. januar 2021 og senest innen søknadsfristens utløp 31. januar 2021. Søkeren mottar en bekreftelse på e-post om at søknaden er registrert. Dersom en slik bekreftelse ikke mottas, må søkeren senest innen utløpet av søknadsfristen varsle skolen om dette.

3) Skoleåret 2021/2022 tar skolen inn 66 elever på 8. trinn. Ved inntaket prioriteres barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, med gyldig betalt medlemskap per 31. desember 2020. Plassene tildeles slik, i angitt rekkefølge:

  1. Inntil 30 plasser tildeles barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, etter lengst ansiennitet i foreningen, så langt det finnes søkere.

  2. Øvrige plasser tildeles barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, ved loddtrekning, så langt det finnes søkere.

  3. Eventuelle resterende plasser tildeles øvrige søkere, ved loddtrekning.

Loddtrekningene under punkt 3-2 og 3-3 foretas slik at det ved inntaket totalt sett blir tatt inn like mange søkere av hvert kjønn. Dersom samtlige søkere av ett kjønn har blitt tildelt plass, skal eventuelle ledige plasser tildeles det overrepresenterte kjønn, uavhengig av prioriteringskriteriene.

4) Vedtak om tilbud om skoleplass sendes ut 1. februar 2021. I vedtaket tas det forbehold om at søkeren, for å beholde plassen, må:

  1. Møte på skolen til oppsatt tid for kontraktsmøte. Ledelsen kan i ekstraordinære tilfeller gjøre unntak fra oppmøteplikten.

  2. Medsignere kontrakten sammen med en av sine foresatte (ved delt foreldreansvar må det på kontraktsmøtet leveres et skriftlig samtykke fra den andre foresatte om at søkeren kan tas inn ved skolen).

  3. Betale administrasjonsgebyret innen angitt frist.

5) Inntaket anses som avsluttet når samtlige plasser har blitt bekreftet etter vilkårene i punkt 4, eller når samtlige søkere har fått tilbud om plass. Når inntaket er avsluttet sendes det vedtak om avslag på søknad om skoleplass til alle søkere som ikke har blitt tildelt plass.

6) Skolen tar ved inntaket inn inntil to søkere som ikke faktureres skolepenger (friplass). Søkere som i søknaden oppgir at de søker om friplass deltar i inntaket under punkt 3b og 3c frem til begge friplasser har blitt tildelt, hvorpå resterende friplassøkere strykes fra søkerlisten. En søker kan ikke søke både vanlig skoleplass og friplass.

7) Søkere som ikke har blitt tildelt plass ved inntaket, samt senere søkere, kan be om å bli satt på venteliste. Dette gjøres elektronisk på skjema på Humanistskolens nettsted. Oppføringen på ventelisten må fornyes hver sjette måned, og søkere som ikke gjør dette strykes fra ventelisten. Dersom det åpner seg en ledig plass før 1. oktober på 8. trinn, eller dersom skolens elevtall senere kommer under 60 elever, tildeles den ledige plassen ved loddtrekning blant søkerne på ventelisten, i tråd med bestemmelsene om prioritet og kjønnsbalanse i punkt 3.

8) Elever som skrives ut av skolen mister retten til å fullføre sin utdanning ved skolen. Ledelsen kan etter søknad holde av en elevplass i inntil tre måneder, forutsatt at fraværet ikke skjer i perioden mellom skolestart og 1. oktober, og at skolepenger betales for hele perioden.

9) Daglig leder er ansvarlig for å fatte vedtak om inntak i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven, friskoleloven og skolens inntaksreglement.

Inntaksreglementet er fastsatt av styret ved Humanistskolen den 5. mars 2020 med hjemmel i friskoleloven §§ 3-1 og 5-2 annet ledd bokstav d.

Inntaksreglement for skoleåret 2022/2023

1) Humanistskolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole. Skolen har hele landet som inntaksområde.

2) Skoleåret 2022/2023 tar skolen inn elever på 9. trinn frem til 1. september 2022, forutsatt at skolens elevtall ikke overstiger 60 elever. Skolen tar ikke inn elever på 8. eller 10. trinn.

3) Søkere som ønsker plass på 9. trinn må sende en søknad om ventelisteplass på e-post til post@humanistskolen.no. E-posten må inneholde søkerens navn og kjønn, samt navn og mobilnummer til minst én foresatt. Søkeren mottar en bekreftelse på e-post innen 5 dager om at søknaden er registrert.

4. Dersom det åpner seg en ledig plass, gjennomføres det loddtrekning blant søkerne på ventelisten. Loddtrekningen gjennomføres slik at det ved skolen som helhet blir like mange elever av hvert kjønn.

5. I vedtaket om tilbud om skoleplass tas det forbehold om at søkeren, for å kunne bli elev ved skolen, må:

 1. Møte på skolen til oppsatt tid for kontraktsmøte. Ledelsen kan i ekstraordinære tilfeller gjøre unntak fra oppmøteplikten.

 2. Medsignere kontrakten sammen med en av sine foresatte (ved delt foreldreansvar må det på kontraktsmøtet leveres et skriftlig samtykke fra den andre foresatte om at søkeren kan tas inn ved skolen).

 3. Betale administrasjonsgebyret innen angitt frist.

 4. Ha oppstart på skolen senest innen 1. september 2022.

6) Elever som skrives ut av skolen mister retten til å fullføre sin utdanning ved skolen. Ledelsen kan likevel, etter søknad fra foresatte, holde av en elevplass i inntil ni måneder, forutsatt at fraværet ikke skjer i perioden mellom skolestart og 1. oktober, og at skolepenger betales for hele perioden.

7) Daglig leder er ansvarlig for å fatte vedtak om inntak i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven, friskoleloven og skolens inntaksreglement.

Inntaksreglementet er fastsatt av styret ved Humanistskolen den 22. november 2021 med hjemmel i friskoleloven §§ 3-1 og 5-2 annet ledd bokstav d.

Inntaksreglement for skoleåret 2023/2024

1) Humanistskolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole. Skolen har hele landet som inntaksområde.

2) Skoleåret 2023/2024 tar skolen ikke inn elever på noe trinn.

3) Daglig leder er ansvarlig for å fatte vedtak om inntak i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven, friskoleloven og skolens inntaksreglement.

Inntaksreglementet er fastsatt av styret ved Humanistskolen den 22. november 2021 med hjemmel i friskoleloven §§ 3-1 og 5-2 annet ledd bokstav d.