Inntaksreglement

Inntaksreglement for skoleåret 2024/2025

Inntaksreglementet er fastsatt av Humanistskolens styre den 10. april 2024 (sak 24/208) med hjemmel i privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav d.