Inntaksreglement

Inntaksreglement for skoleåret 2024/2025

1. Ved inntak til skolen prioriteres barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening. Humanistskolen er for øvrig åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole. Skolen har hele landet som inntaksområde.

2. Skoleåret 2024/2025 tar skolen inn 66 elever på 8. trinn. Skolen tar ikke inn elever på 9. eller 10. trinn skoleåret 2024/2025.

3. Inntaket gjennomføres i to omganger, med et hovedinntak i oktober/november 2023 og et supplerende inntak i januar/februar 2024.

4. For å delta i hovedinntaket må søknad om plass på 8. trinn skoleåret 2024/2025 leveres digitalt på søknadsskjema på Humanistskolens nettsted tidligst 1. oktober 2023 og senest innen søknadsfristens utløp 31. oktober 2023. Søkeren mottar en bekreftelse på e-post om at søknaden er registrert. Dersom en slik bekreftelse ikke mottas, må søkeren senest innen utløpet av søknadsfristen varsle skolen om dette.

Ved hovedinntaket prioriteres barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, med gyldig betalt medlemskap per 30. september 2023. De 66 plassene tildeles slik, i angitt rekkefølge:

4.1. Inntil halvparten av plassene tildeles barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, etter lengst ansiennitet i foreningen, så langt det finnes slike søkere.

4.2. Øvrige plasser tildeles barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, ved loddtrekning, så langt det finnes slike søkere.

4.3. Eventuelle resterende plasser tildeles øvrige søkere ved loddtrekning.

Loddtrekningene under punktene 4.2 og 4.3 foretas slik at det ved hovedinntaket totalt sett blir tatt inn like mange søkere av hvert juridiske kjønn, frem til samtlige søkere av ett juridisk kjønn eventuelt har blitt tildelt plass.

Barn som tilhører samme husstand (tvillinger, stesøsken, etc) kan, etter ønske fra foresatte fremsatt i e-post innen søknadsfristen, delta samlet med ett lodd i trekningene under punktene 4.2 eller 4.3. Om loddet trekkes ut, tildeles begge/alle barna plass, såfremt kjønnsbalansen ved inntaket kan oppfylles og elevtallet i punkt 2 ikke overskrides.

5. Ved hovedinntaket sendes tilbud om skoleplass ut 1. november 2023. I vedtaket settes det som betingelser at søkeren, for å beholde plassen, må:

5.1. Møte på skolen til oppsatt tid for kontraktsmøte. Ledelsen kan i ekstraordinære tilfeller gjøre unntak fra oppmøteplikten.

5.2. Medsignere kontrakten sammen med en av sine foresatte. Ved delt foreldreansvar må det på kontraktsmøtet leveres et skriftlig samtykke fra den andre foresatte om at søkeren kan tas inn ved skolen.

5.3. Betale administrasjonsgebyret innen angitt frist.

Plasser som ikke bekreftes, eller som sies opp før det supplerende inntaket, overføres til det supplerende inntaket.

Ved hovedinntaket sendes det vedtak om avslag på søknad om skoleplass til søkere ikke fikk plass, sammen med informasjon om mulighet til å søke plass i det supplerende inntaket.

6. For å delta i det supplerende inntaket må søknad om plass på 8. trinn skoleåret 2024/2025 leveres digitalt på søknadsskjema på Humanistskolens nettsted tidligst 1. januar 2024 og senest innen søknadsfristens utløp 31. januar 2024. Søkeren mottar en bekreftelse på e-post om at søknaden er registrert. Dersom en slik bekreftelse ikke mottas, må søkeren senest innen utløpet av søknadsfristen varsle skolen om dette.

Ved det supplerende prioriteres barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, med gyldig betalt medlemskap per 31. desember 2023. Eventuelle ledige plasser tildeles slik, i angitt rekkefølge:

6.1. Ledige plasser tildeles barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, ved loddtrekning, så langt det finnes slike søkere.

6.2. Eventuelle resterende plasser tildeles øvrige søkere ved loddtrekning.

Loddtrekningen under punkt 6.1 foretas slik at det ved inntakene totalt sett blir tatt inn like mange søkere av hvert juridiske kjønn, frem til samtlige søkere av ett juridisk kjønn eventuelt har blitt tildelt plass.

Skolen tar ved det supplerende inntaket inn inntil to søkere som ikke faktureres skolepenger (friplass). Søkere som i søknaden oppgir at de søker om friplass deltar i det supplerende inntaket på samme vilkår som øvrige søkere, frem til begge friplasser har blitt tildelt, hvorpå resterende friplassøkere strykes fra søkerlisten. En søker kan ikke søke både vanlig skoleplass og friplass.

7. Ved det supplerende inntaket sendes tilbud om skoleplass ut 1. februar 2023. I vedtaket settes de samme betingelser som i punktene 5.1-5.3. Plasser som ikke bekreftes, eller som sies opp før 1. oktober 2024, tildeles søkere på ventelisten.

Ved det supplerende inntaket sendes det vedtak om avslag på søknad om skoleplass til søkere ikke fikk plass, sammen med informasjon om mulighet til å stå på venteliste.

8. Søkere som etter inntaket ønsker å stå på venteliste for plass, registrerer sin interesse digitalt på skjema på skolens nettsted. Oppføringen på ventelisten må fornyes etter 60 dager, og søkere som ikke gjør dette strykes uten varsel fra ventelisten.

Dersom det åpner seg en ledig plass før 1. oktober på 8. trinn, eller dersom skolens elevtall senere kommer under 60 elever, tildeles den ledige plassen ved loddtrekning blant søkerne på ventelisten. Loddtrekningen gjennomføres slik at det ved skolen som helhet opprettholdes et likt antall elever av hvert juridiske kjønn.

I vedtaket om tilbud om skoleplass settes de samme betingelser som i punktene 5.1-5.3.

9. Elever som skrives ut av skolen mister retten til å fullføre sin utdanning ved skolen. Ledelsen kan likevel, etter søknad fra foresatte, holde av en elevplass i inntil ni måneder, forutsatt at fraværet ikke skjer i perioden mellom skolestart og 1. oktober, og at skolepenger betales for hele perioden.

10. Daglig leder er ansvarlig for å fatte vedtak om inntak i tråd med bestemmelsene i friskoleloven, forvaltningsloven og skolens inntaksreglement.

Inntaksreglementet er fastsatt av styret ved Humanistskolen den 31. januar 2022 med hjemmel i friskoleloven §§ 3-1 og 5-2 annet ledd bokstav d.