Inntaksreglement

Inntaksreglement 8. trinn 2021/2022

Inntaksreglementet er ikke fastsatt av styret ennå. For mer informasjon om innsøking, se denne siden.

Inntaksreglement 8. trinn 2018/2019

1) Humanistskolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole. Skolen har hele landet som inntaksområde.

2) For skoleåret 2018/2019 tar skolen inn inntil 60 elever på 8. trinn.

3) Søknadsfristen for hovedinntaket er 1. februar 2018 kl 1200. Alle søknader må leveres elektronisk på søknadsskjema på Humanistskolens nettsted, og søkeren mottar en bekreftelse på e-post om at søknaden er registrert. Dersom en slik bekreftelse ikke mottas, må søkeren senest innen utløpet av søknadsfristen varsle skolen om dette.

4) Etter at søknadsfristen for hovedinntaket er ute fordeles søkerne på to søkerlister, én for hvert kjønn. På hver liste rangeres søkerne etter prioritet, i angitt rekkefølge:

  1. søsken til nåværende elever ved skolen
  2. barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening
  3. barn til foresatte som kan dokumentere kunnskap om eller interesse for skolen gjennom deltakelse på avtalt skolebesøk
  4. øvrige søkere

Innenfor hver prioriteringsgruppe avgjøres rekkefølgen av søkerne ved trekning (basert på trekning godkjent av Lotteritilsynet), med unntak av gruppen “barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening” hvor ansiennitet for medlemskapet avgjør rekkefølgen (trekning benyttes der to søkere har samme ansiennitet). De 30 øverst rangerte søkerne på hver av de to søkerlistene utgjør inntakslisten, og alle søkerne på inntakslisten tildeles plass ved skolen. De resterende søkerne på de to søkerlistene utgjør de to ventelistene, én for hvert kjønn.

5) En søknad som mottas etter hovedinntakets søknadsfrist, oppføres nederst på den aktuelle ventelisten, i den rekkefølge skolen mottar søknadene.

6) Dersom inntakslisten etter hovedinntaket inneholder færre enn 60 søkere, eller dersom det etter hovedinntaket åpner seg en ledig plass, tildeles plassen til den øverst rangerte søkeren på ventelisten til det underrepresenterte kjønn, eller dersom denne ventelisten er tom, til den øverst rangerte søkeren på den andre ventelisten. En søknad levert før hovedinntakets søknadsfrist skal likevel alltid prioriteres foran en søknad levert etter fristen, uansett søkers kjønn.

7) For å beholde den tildelte plassen må eleven og elevens foresatte undertegne og returnere kontrakten til skolen innen åtte dager etter at de har fått tilbud om plass.

8) Elever som har fått innvilget skoleplass, har rett til å fullføre sin utdanning ved skolen ut 10. trinn. Denne retten bortfaller dersom de foresatte skriver eleven ut av skolen.

9) Daglig leder er ansvarlig for å fatte vedtak om inntak i tråd med skolens inntaksreglement. Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til forvaltningsloven, kapittel VI. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans, og fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til de foresatte. Klagen sendes Humanistskolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

(Inntaksreglementet er vedtatt av styret i Humanistskolen 5. januar 2016 og 2. mai 2017.)