Vi krever mye

Fleksibilitet

Humanistskolen er åpen for alle, og passer svært godt for fleksible elever som liker å ta del i et variert, spennende og sosialt undervisningsmiljø, med læring på ulike måter og på ulike steder. Alle dager er unike, med ny timeplan hver uke, satt sammen som et stort puslespill av 25-minutters brikker med forelesninger, samarbeidslæring, FOKUS-økter, læringsverksted og utflukter.

Elever som er avhengige av skjerming, faste rutiner, et begrenset antall sosiale interaksjoner eller opplever emosjonelt stress i forkant av utflukter eller ved noe uforutsigbarhet og hyppige endringer, vil oppleve skoledagene hos oss som svært krevende.

Gode forkunnskaper

Elever som begynner hos oss bør ha gode forkunnskaper fra barneskolen for å oppnå optimalt utbytte av undervisningen.  De bør kunne formulere seg godt muntlig og skriftlig, og helst ha erfaring med å skrive lengre tekster hvor de argumenterer ved å begrunne synspunkter.

Ved alle tidligere inntak har elevene våre hatt bedre forkunnskaper ved oppstart på 8. trinn enn elever i Osloskolen, målt ved andelen på høyeste mestringsnivå på nasjonale prøver:

Vi forutsetter at elever som søker plass hos oss har fått opplæring i tråd med kompetansemålene for barnetrinnet. Elever som mangler nødvendige forkunnskaper vil måtte arbeide spesielt hardt for å komme opp på nivå med de øvrige elevene.

Hardt arbeid - på skolen og hjemme

Vi stiller høye krav til arbeidsinnsats, og elever som er glade i skolearbeid trives godt på Humanistskolen.

På Humanistskolen gir vi ikke tradisjonelle lekser, men elevene har likevel hjemmearbeid. Det forventes at elevene øver til prøver og arbeider med rundt 100 større innleveringsoppgaver på fritiden i løpet de tre årene hos oss. I tillegg skal elevene lese rundt 6000 sider med litteratur etter skoletid, herunder én bok i hver sommerferie.

På skolen får elevene hver uke rundt 15 oppgaver som skal gjøres på skolens læringsverksted, og hver LV-oppgave krever 25 minutter med fokusert innsats og hardt arbeid. Om tiden på skolen ikke benyttes effektivt, må LV-oppgavene gjøres ferdig hjemme.

LV-oppgavene gis normalt på to nivåer: "trappa" (middels nivå) og "stigen" (krevende). Vi gir sjelden enkle reproduksjonsoppgaver ("Hva leste du nå?") som er utbredt i mange skoler, men gir oppgaver som krever gode strategier for problemløsning og refleksjon ("Hvorfor er det slik?"). Mange elever er ikke vant til denne type oppgaver fra barneskolen, og synes det er krevende at svarene skal formuleres som lengre, sammenhengende tekster (eller videoinnleveringer).

Elever som inspireres av hardt arbeid, finner glede i å samarbeide med likesinnede på Humanistskolen.

Robusthet

Ved oppstarten av 8. trinn arbeider vi med å utvikle elevenes growth mindset. For de elevene som tenker at det er bra å gjøre feil - fordi man lærer av det - og er villig til å arbeide hardt for å nå sine mål, finnes det ikke noe bedre sted enn Humanistskolen.

Noen barn er ikke vant til å arbeide selvstendig med utfordrende oppgaver, og vil oppleve frustrasjon når de møter høye faglige krav. Å takle denne type motgang er noe som krever robusthet og stå på-vilje. Elever som ikke lett gir opp, og som orker å legge ned den ekstra innsatsen som må til for å lykkes, vil oppleve stor skoleglede hos oss.

Ved å kreve mye, oppnår vi også mye. Elevene sitter igjen med et stort faglig utbytte etter de tre årene på Humanistskolen. Det er ikke tilfeldig at elevene våre ble omtalt som "Norges smarteste 10. klassinger" da de vant NRK Klassequizen våren 2021.

Interesse for filosofi, vitenskap og samfunn

Engasjerte ungdommer trives godt i selskap med likesinnede. Hos oss kan de utfordre hverandre i oppslukende samtaler om moralske dilemmaer, fordype seg i egne interesseområder og diskutere aktuelle samfunnspolitiske problemer med hverandre.

Elever som begynner hos oss bør ha interesse for filosofi, vitenskap og samfunn. Vi gir rom for diskusjon og engasjement i øktene med samarbeidslæring, i de filosofiske samtalene i FOKUS-tiden, samt på skolens læringsverksted. I langfriminuttene organiserer elevene selv temaklubber som møtes jevnlig.

Hver uke er vi på inspirerende utflukter hvor elevene møter kunst, vitenskap og samfunnsinntrykk, og månedlig har vi besøk av interessante mennesker som motiverer og provoserer. Det faglige utbyttet av disse opplevelsene, herunder det å sette erfaringene inn i en større sammenheng, er størst for elever med genuin interesse for filosofi, vitenskap og samfunn.

Frihet og ansvar

På Humanistskolen har elevene stor frihet innenfor trygge rammer. Dette gjelder spesielt skolens læringsverksted, hvor god innsats belønnes med ulike goder, som fritt valg av sitteplass, mobilprivilegier og fleksible innleveringsfrister. Elevene gis mulighet til å være sosiale med hverandre, så lenge de samtidig har fokus på oppgavene som skal gjøres. Dette skaper en lun og trygg atmosfære for læring.

Lærerne er aktivt til stede for å veilede, svare på spørsmål og understøtte god arbeidsro. Elever som søker faglige utfordringer, og som liker å be faglærerne om hjelp, har derfor godt utbytte av læringsverkstedet.

På læringsverkstedet forventes det at elevene arbeider selvstendig, enten alene eller sammen med andre, og vi ser at denne delen av skoledagen er krevende for elever som mangler lærelyst og motivasjon for skolearbeid. Læringsverkstedet utgjør rundt 25 prosent av skoledagen.

På læringsverkstedet har elevene fleksibel tilstedeværelse utenom kjernetiden, og de har selv ansvar for å logge tiden ved å stemple inn og ut. Denne friheten er noe elevene setter stor pris på, samtidig som dårlige rutiner for stempling kan medføre ugyldig fravær på vitnemålet eller såkalte "tidsbøter". Vi hjelper elevene med dette ved oppstarten på 8. trinn, og for de fleste elevene går dette greit. 

Les mer om vår profil: