Filosofi og kritisk tenkning

Elevene lærer å tenke

I de kommunale skolene er det mye som skal huskes. Når ble Sokrates født? Hvilket år dannet Muhammed det første muslimske trossamfunn? Hva kalles den jødiske lysestaken?

På Humanistskolen er det også en del som skal huskes, men hos oss er vi mer opptatt av ideer og forståelse. Hva mente egentlig Sokrates og hvilke argumenter brukte han? Synes vi at argumentene er overbevisende? Og hvordan skiller muslimers og jøders verdensbilder seg fra hverandre?

På Humanistskolen lærer elevene å forstå og tenke kritisk og selvstendig.

Filosofiske samtaler

Vi ønsker å utvikle et nysgjerrig og aktivt sinn hos elevene. Vi vil at de skal stille spørsmål ved og utfordre meninger de ellers tar for gitt. Derfor gjennomfører vi hver onsdag filosofiske samtaler i mindre grupper.

I de filosofiske samtalene øver elevene på å ta standpunkt, begrunne sine meninger og vurdere begrunnelsene. De utfordres, engasjeres og provoseres, og de lærer å møte sine medelever med respekt.

De filosofiske samtalene er knyttet til temaer i alle fag. Dette gjør at elevene får en bred innsikt i ulike perspektiver på viktige temaer. De lærer å tenke kritisk, kommunisere presist og respektfullt, og å vurdere ulike argumenter.

Filosofi som eget fag

Humanistskolen har filosofi som et eget fag, med en læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Filosofi er fag der elevene utvikler seg mye både faglig og sosialt. Her lærer elevene å stille gode spørsmål og gi velbegrunnede svar, og de utvikler evnen til å "tenke utenfor boksen". Ferdighetene som elevene tilegner seg i filosofifaget, får de bruk for hele livet.

Filosofi handler om de store spørsmålene i livet. Hva er sannhet? Hva er godhet? Har vi en sjel? Hvor frie er vi? Hva er et godt samfunn? Når elevene kommer i ungdomsskolealder, begynner de å stille slike spørsmål — og svarene de gir er med på å forme dem som mennesker.

Humanistskolens filosofifag er spennende, men også krevende.

Kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag

I det humanistiske livssynet spiller kritisk tenkning en viktig rolle. Kunnskapsdepartementet har derfor godkjent at Humanistskolen, som den eneste skolen i Norge, har kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag - ved siden av lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter. Kritisk tenkning utgjør videre et av kjerneelementene i fagene filosofi og dannelse, og elevene kan dessuten velge Kritisk tekning som valgfag på 10. trinn.

Kritisk undersøkelse, kunnskapsbasert argumentasjon og en vitenskapelig tenkemåte er våre beste verktøy for å skaffe oss pålitelig kunnskap om verden. Elevene oppøves til kritisk granskning av alle ideer og oppfatninger, også sine egne. Vi bør finne frem til de beste argumentene og tilstrebe å endre våre meninger og overbevisninger når det viser seg at vi tar feil. Ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i åpen debatt.

Les mer om vår profil: