Filosofi og kritisk tenkning

  • Elevene lærer å tenke

  • Filosofiske samtaler

  • Filosofi som eget fag

  • Kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Elevene lærer å tenke

I de kommunale skolene er det mye som skal huskes. Når ble Sokrates født? Hvilket år dannet Muhammed det første muslimske trossamfunn? Hva kalles den jødiske lysestaken?

På Humanistskolen er det også en del som skal huskes, men hos oss er vi mer opptatt av ideer og forståelse. Hva mente egentlig Sokrates og hvilke argumenter brukte han? Synes vi at argumentene er overbevisende? Og hvordan skiller muslimers og jøders verdensbilder seg fra hverandre?

På Humanistskolen lærer elevene å forstå og tenke kritisk og selvstendig.

Filosofiske samtaler

Vi ønsker å utvikle et nysgjerrig og aktivt sinn hos elevene, og å bidra til at elevene stiller spørsmål ved og tør utfordre meninger de ellers tar for gitt.

Hver måned gjennomfører vi derfor filosofiske samtaler i mindre grupper ledet av en lærer, hvor elevene øver på å ta standpunkt, begrunne sine meninger og vurdere begrunnelsene. Elevene utfordres, engasjeres og provoseres, og vi lærer dem å møte sine medelever med respekt.

De filosofiske samtalene er knyttet til temaer i alle fag.

Filosofi som eget fag

Humanistskolen har filosofi som et eget fag, med en læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Filosofi er fag der elevene utvikler seg mye både faglig og sosialt. Her lærer elevene å stille gode spørsmål og gi velbegrunnede svar, og de utvikler evnen til å "tenke utenfor boksen". Ferdighetene som elevene tilegner seg i filosofifaget, får de bruk for hele livet.

Filosofi handler om de store spørsmålene i livet. Har vi en sjel? Hvor frie er vi? Hva er et godt samfunn? Når elevene kommer i ungdomsskolealder, begynner de å stille slike spørsmål — og svarene de gir er med på å forme dem som mennesker.

Filosofi er spennende, men også krevende. I filosofifaget på Humanistskolen lærer elevene logikk, og de øver på å argumentere klart og ryddig.

Kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag

I det humanistiske livssynet spiller kritisk tenkning en viktig rolle, og skolen har derfor inkludert kritisk tenkning som en grunnleggende ferdighet i alle fag ved siden av lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter. Kritisk tenkning utgjør dessuten et eget hovedområde i fagene filosofi og dannelse.

Elevene skal få et bevisst forhold til egne verdier og holdninger, og lære å vurdere, analysere, sammenlikne og å gi konstruktiv kritikk. Målet med utdanning er at elevene skal bli beredt til å møte voksenlivet. Noe av det viktigste vi kan lære elevene er derfor å tenke kritisk og selvstendig.