Diskriminering av Humanistskolen

25. mars 2010

Humanistskolen søker Utdanningsdirektoratet om godkjenning etter privatskoleloven. I søknaden oppgir skolen at den er tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn. På dette tidspunktet var det to godkjente kristne privatskoler i Oslo, og 95 på landsbasis.

2010-03-25.pdf

28. september 2010

I et internt notat omtaler Utdanningsdirektoratet skolens søknadsgrunnlag som «Sekulært, humanistisk livssyn».

2010-09-28.pdf

2. november 2010

Den kristne privatskolen Danielsen ungdomsskole Nordhordland, som søkte samtidig som Humanistskolen, blir godkjent. Tre andre kristne privatskoler, som også søkte samtidig, fikk sine godkjenninger den 6. desember (2010), den 19. januar (2011) og den 7. mars (2011).

1. april 2011

Utdanningsdirektoratet avslår Humanistskolens søknad. I begrunnelsen for avslaget utelates alle referanser til skolens sekulære, humanistiske livssyn, og direktoratet velger å betrakte kritisk tenkning, nysgjerrighet og medmenneskelighet som uttømmende for skolens søknadsgrunnlag. Søknaden avslås derfor med henvisning til at disse tre grunnverdiene “også er ivaretatt gjennom Kunnskapsløftet sine læreplaner, og som etter Utdanningsdirektoratets vurdering ikke alene oppfyller kravene for å bli godkjent som en religiøs skole etter privatskoleloven.”

I vedtaket utviser Utdanningsdirektoratet en urimelig og selektiv nedtoning av henvisningene til humanismen i Humanistskolens læreplanverk. Dette er særlig tydelig i direktoratets fremstilling av den grunnleggende ferdigheten kritisk tenkning:

Humanistskolens læreplan:

«Å inkludere dette som en grunnleggende ferdighet i alle fag er begrunnet i at kritisk tenkning er en sentral del av det humanistiske livssynet, samt at kritisk tenkning er en viktig ferdighet i alle sider av livet. Faktisk mener vi at dette er essensen i hva en skole bør lære sine elever.» (Vår utheving.)

Utdanningsdirektoratets fremstilling:

«Dette begrunner søker i at kritisk tenkning er en viktig ferdighet ved alle sider av livet og at dette er essensen av hva en skole bør lære sine elever.»

I fremstillingen har Utdanningsdirektoratet fjernet henvisningen til det humanistiske livssynet.

2011-04-01.pdf

19. april 2011

Humanistskolen påklager Utdanningsdirektoratets vedtak, med den begrunnelse at direktoratet har lagt til grunn en urimelig og selektiv tolkning av Humanistskolens stiftelsesdokumenter og læreplanverk.

Skolen påpeker at direktoratet behandler de tre humanistiske verdiene nysgjerrighet, kritisk tenkning og medmenneskelighet som om disse er uttømmende for skolens sekulære, humanistiske livssynsgrunnlag, og hevder at et slikt avslag er like urimelig som å avslå en kristen skole ved å se bort fra skolens kristne verdigrunnlag, og konkludere med at grunnverdier som nestekjærlighet og tilgivelse «ikke alene oppfyller kravene for å bli godkjent, ettersom disse verdiene allerede er ivaretatt gjennom Kunnskapsløftet sine læreplaner».

Humanistskolen understreker at godkjenning av kristne skoler, men ikke av skoler tuftet på et sekulært, humanistiske livssyn, vil være et menneskerettsbrudd i strid med en rekke internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.

2011-04-19.pdf

31. oktober 2011

Utdanningsdirektoratet snur, og anerkjenner Humanistskolens sekulære, humanistiske livssynsgrunnlag: «Utdanningsdirektoratet bestrider ikke at skolen er bygget på et humanistisk livssyn». Allikvel opprettholdes avslaget, denne gangen begrunnet med at et humanistisk livssyn ikke oppfyller lovens vilkår om «religiøst grunnlag». Direktoratet understreker at «en kristen skole vil kunne oppfylle kravet om reelt religiøst grunnlag og dermed kunne bli godkjent […], men en skole grunnlagt på et sekulært, humanistisk livssyn ikke vil kunne oppfylle vilkåret om reelt religiøst grunnlag.»

Utdanningsdirektoratet oversender Humanistskolens anke til Kunnskapsdepartementet for endelig avgjørelse. [Dokument]

2011-10-31.pdf

22. november 2011

I et brev til Kunnskapsdepartementet påpeker Humanistskolen at Utdanningsdirektoratets vedtak er i strid med diskrimineringsloven, samt en rekke internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. Skolen informerer om at Human-Etisk Forbund er av samme oppfatning.

2011-11-22.pdf

12. desember 2011

I et brev til Kunnskapsdepartementet informerer Humanistskolen om at Norsk senter for menneskerettigheter er av den oppfatning at «det både ut fra både internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og diskrimineringsvernet i norsk rett generelt må være riktig å tolke begrepet «religiøst» grunnlag i privatskoleloven utvidende slik at også sekulære livssynsretninger omfattes.»

2011-12-12.pdf

20. mars 2012

I et møte med statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet, legger Humanistskolen frem saken og understreker at Utdanningsdirektoratets vedtak er menneskerettsstridig, og må omgjøres. Skolen informerer også om at det vurderes rettslige skritt mot departementet dersom avslaget stadfestes.

30. mars 2012

Kunnskapsdepartementet stadfester Utdanningsdirektoratets avslag. På tross av sakens natur har de ikke innhentet juridisk bistand fra Justisdepartementets lovavdeling.

2012-03-30.pdf

20. april 2012

Humanistskolen klager Kunnskapsdepartementet inne for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

2012-04-20.pdf

22. mai 2012

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber Kunnskapsdepartementet om en redegjørelse i saken. [Dokument]

2012-05-22.pdf

24. mai 2012

Kunnskapsdepartementets avslag er hovedoppslag på forsiden av papirutgaven til Vårt Land, med overskriften «Ingen Gud – ingen skole».

18. juni 2012

Kunnskapsdepartementet ber om utsatt frist for å komme med sin redegjørelse til Likestillings- og diskrimineringsombudet, da de først ønsker å innhente en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling.

2012-06-18.pdf

27. juni 2012

Kunnskapsdepartementet (KD) ber Lovavdelingen om en tolkning av privatskolelovens krav om religiøst grunnlag. I brevet påstår KD at det var «et bevisst valg av begrep å bruke religiøst og ikke livssyn i loven» da privatskoleloven ble endret, uten at de underbygger påstanden med relevante kildehenvisninger.

2012-06-27.pdf

1. juli 2012

I et brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet gir Humanistskolen uttrykk for at det er positivt at Kunnskapsdepartementet nå ønsker å innhente en tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen, selv om dette burde ha vært gjort tidligere. Humanistskolen ber om at Kunnskapsdepartementet gis utsatt svarfrist, men understreker at det forventes at departementene prioriterer saken.

2012-07-01.pdf

4. juli 2012

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gir Kunnskapsdepartementet utsettelse i saken, og ber departementet om å ta ny kontakt med LDO innen 30. august.

2012-07-04.pdf

29. juli 2012

Humanistskolen tilbakeviser Kunnskapsdepartementets påstand om at begrepet livssyn bevisst ble utelatt ved endringen av privatskoleloven, og henviser blant annet til Lovavdelingens prinsipputtalelse publisert 4. mars 2010: «At det ikke skal forskjellsbehandles på grunnlag av religion eller livssyn, er også lagt til grunn i forarbeidene til endringene i privatskoleloven i 2006, jf. Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) side 21.»

2012-07-29.pdf

3. september 2012

Kunnskapsdepartementet ber Lovavdelingen om en tolkningsuttalelse i en annen sak, angående Montessoriskoler på videregående nivå. I denne saken er det viktig for Kunnskapsdepartementet å få saken behandlet raskt, og svaret fra Lovavdelingen foreligger etter mindre enn tre måneder (16. november).

4. september 2012

Kunnskapsdepartementet tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og gir beskjed om at «utredningen er i prosess» hos Lovavdelingen, og at de vil gi LDO beskjed så snart de vet noe mer om når den vil foreligge.

2012-09-04.pdf

29. november 2012

Humanistskolen tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og ber dem om å gi Kunnskapsdepartementet en kort frist for sin redegjørelse.

2012-11-29.pdf

3. desember 2012

Likestillings- og diskrimineringsombudet purrer på Kunnskapsdepartementet, og etterlyser beskjed om når svaret fra Lovavdelingen kan forventes å foreligge.

2012-12-03.pdf

3. januar 2013

Kunnskapsdepartementet (KD) gir Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) beskjed om at tolkningsuttalelsen fra Lovavdelingen vil foreligge i løpet av januar, og at de da vil prioritere saken i KD.

2013-01-03.pdf

7. januar 2013

Regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg (Stålsett-utvalget) legger frem sin utredning NOU 2013:1, “Det livssynsåpne samfunn”, hvor de viser til Humanistskolens sak og skriver: «Det er etter utvalgets vurdering meget overraskende at Kunnskapsdepartementet hevder at en forskjellsbehandling mellom religion og livssyn kan være i overensstemmelse med våre forpliktelser etter EMK [den europeiske menneskerettskonvensjon].»

7. februar 2013

Likestillings- og diskrimineringsombudet etterlyser en oppdatering fra Kunnskapsdepartementet. Departementet svarer at de fortsatt venter på tolkningsuttalelsen fra Lovavdelingen.

2013-02-07.pdf
2013-02-07-2.pdf

19. februar 2013

Kunnskapsdepartementet gir Likestillings- og diskrimineringsombudet beskjed om at tolkningsuttalelsen fra Lovavdelingen vil foreligge «i løpet av noen få dager».

2013-02-19.pdf

1. mars 2013

Humanistskolen tar kontakt med Lovavdelingen og spør om de har blitt instruert om å trenere saken til etter stortingsvalget. Humanistskolen får aldri svar på henvendelsen, men i et intervju om saken i Fri Tanke den 7. mars uttaler ekspedisjonssjef i Lovavdelingen, Knut Helge Reinskou, at «tolkningssaker som dette [kommer] i andre rekke».

2013-03-01.pdf

12. mars 2013

Etter ikke å ha hørt noe fra Kunnskapsdepartementet etter at de i februar lovte å sende over Lovavdelingen tolkningsuttalelse «i løpet av noen få dager», etterlyser Likestillings- og diskrimineringsombudet nok en gang svar fra departementet.

2013-03-12.pdf

15. mars 2013

Kunnskapsdepartementet informerer Likestillings- og diskrimineringsombudet om at de fortsatt ikke har mottatt tolkningsuttalelsen fra Lovavdelingen.

2013-03-15.pdf

2. april 2013

Humanistskolen ber Lovavdelingen om å gi Kunnskapsdepartementet en kort frist for å komme med sitt svar i saken, uavhengig av om tolkningsuttalelsen fra Lovavdelingen foreligger. Humanistskolen påpeker også at det er uforståelig at Kunnskapsdepartementet ikke innhentet en tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen allerede i oktober 2011, da de fikk saken oversendt fra Utdanningsdirektoratet, og før de fattet et endelig vedtak.

2013-04-02.pdf

3. april 2013

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir Kunnskapsdepartementet frist til 30. april for å oversende tolkningsuttalelsen.

2013-04-03.pdf

6. mai 2013

Humanistskolen tar kontakt med opposisjonspolitikere på Stortinget og informerer dem om saken.

7. mai 2013

Stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug (Frp) krever et skriftlig svar fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen om forskjellsbehandlingen av Humanistskolen i forhold til kristne skoler. Ministeren er pliktig til å svare innen seks virkedager.

10. mai 2013

Lovavdelingen oversender sin tolkningsuttalelse til Kunnskapsdepartementet. Lovavdelingen slår fast at å «gi statsstøtte til religiøse livssynsskoler, men ikke til sekulære livssynsskoler, innebærer klart nok enforskjellsbehandling av de personer som søker å etablere en religiøs livssynsskole, og de personer som søker å etablere en sekulær livssynsskole.»Videre konkluderer Lovavdelingen med at en «generell utelukkelse av støtte til skoler bygget på sekulære livssyn vil […] stå i et problematisk forhold til Norges internasjonale forpliktelser» og at «privatskolelova § 2-1 annet ledd bokstav a må forstås slik at godkjenning av skoler som skal drive på grunnlag av et sekulært livssyn, ikke er utelukket.»

2013-05-10.pdf

13. mai 2013

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skriver i et brev til Stortinget at hun i Humanistskolens sak nå vil «vurdere hvordan jeg skal følge opp Lovavdelingens uttalelse.»

2013-05-13.pdf

14. mai 2013

Kunnskapsdepartementet oversender Lovavdelings tolkningsuttalelse til Likestillings- og diskrimineringsombudet, og skriver at de «i løpet av noen få dager» vil sende et formelt brev til ombudet.

16. mai 2013

Humanistskolen krever at Kunnskapsdepartementet omgjør sitt vedtak, slik at diskrimineringen av humanister opphører. Ettersom departementets vedtak innebærer et pågående lovbrudd (jf. diskrimineringsloven § 4) og menneskerettsbrudd, ber Humanistskolen om at saken gis høy prioritet.

2013-05-16.pdf

2. juni 2013

Kunnskapsdepartementet informerer Likestillings- og diskrimineringsombudet om at de «tar Lovavdelingens uttalelse til etterretning og vil nå vurdere hvordan denne bør følges opp».

2013-06-02.pdf

16. juni 2013

Humanistskolen ber Likestillings- og diskrimineringsombudet om å se nærmere på noen forhold ved saksbehandlingen og ta stilling til om forvaltningens forskjellsbehandling av Humanistskolen kan være resultat av forsett og/eller uaktsomhet.

2013-06-16.pdf

20. juni 2013

Kunnskapsdepartementet ber Regjeringsadvokaten om juridisk bistand. Innholdet i henvendelsen unntas fra offentlighet. [Journaloppføring]

2013-06-20.pdf

24. juni 2013

Kunnskapsdepartementet gir Humanistskolen beskjed om at skolens søknad ikke kan behandles før «flere prinsipielle spørsmål» er vurdert, og at Humanistskolen vil få en redegjørelse etter sommeren.

2013-06-24.pdf

30. juni 2013

Humanistskolen godtar ikke Kunnskapsdepartementets utsettelse av saksbehandlingen, og krever at saken behandles umiddelbart. Skolen tilbakeviser at det finnes «flere prinsipielle spørsmål» som må vurderes, etter at Lovavdelingen entydig har slått fast at det ikke er hjemmel for å stille andre krav til Humanistskolen enn til kristne skoler, og ber departementet om å konkretisere hvilke «prinsipielle spørsmål» det er snakk om.

2013-06-30.pdf

15. juli 2013

Humanistskolen informerer politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet om brevet som ble sendt til administrasjonen to uker tidligere.

2013-07-15.pdf

25. juli 2013

Kunnskapsdepartementet gjentar at skolens søknad ikke kan behandles før «flere prinsipielle spørsmål» er vurdert, uten at de svarer på hvilke spørsmål det er snakk om, og opprettholder sin utsettelse av saken til etter sommeren.

2013-07-25.pdf

9. august 2013

Humanistskolen ber Kunnskapsdepartementet på nytt om innsyn i hvilke «prinsipielle spørsmål» som gjenstår før humanistskolens søknad kan behandles på lik linje med, og på samme hjemmelsgrunnlag som, kristne skoler.

2013-08-09.pdf

25. august 2013

Kunnskapsdepartementet har fortsatt ikke har besvart Humanistskolens begjæring om innsyn i hvilke «prinsipielle spørsmål» som gjenstår før saken kan behandles, og skolen sender derfor nok en purring til departementet.

2013-08-25.pdf

8. oktober 2013

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) konkluderer med at «Kunnskapsdepartementet har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 andre ledd ved ikke å vurdere Humanistskolens søknad om godkjenning etter privatskoleloven.» [Lenke til avgjørelsen]

20. november 2013

Kunnskapsdepartementet opphever sitt vedtak, og sender Humanistskolens søknad til ny behandling hos Utdanningsdirektoratet.

2013-11-20.pdf

31. mars 2014

Utdanningsdirektoratet godkjenner Humanistskolen.

23. mai 2014

Kunnskapsdepartementet erkjenner å ha handlet i strid med diskrimineringsloven, og inngår forlik om å betale Humanistskolen kr 50.000 i erstatning.

15. juni 2015

Stortinget vedtar å endre godkjenningsgrunnlaget i friskoleloven fra "religiøst" til "livssyn".