Tett oppfølging

  • Hyppige veiledningsamtaler

  • Vurdering av innsats

  • Faglærere som følger opp

Hyppige veiledningssamtaler

Vi vet at oppfølging er viktig. På de fleste skoler har elevene en strukturert samtale med sin kontaktlærer én gang i halvåret, mens elevene på Humanistskolen følges opp av sin mentor hver uke. Årlig gjennomfører vi 700 klokketimer med samtaler fordelt på våre 66 elever.

Som regel skjer samtalen på tomannshånd, og det hender også at mentor samler en liten gruppe med elever for å snakke om et tema i fellesskap. I mentorsamtalen får eleven mulighet til å reflektere rundt egen arbeidsinnsats og fremgang, og det settes nye mål for den kommende uken. Mentor hjelper også elevene med å planlegge arbeidet med oppgaver og innleveringer.

Elevene våre opplever at det er godt å kunne snakke med en trygg voksen om ting som kan være vanskelig.

Det er et mål for oss at alle elever skal få faglige utfordringer på sitt nivå, enten det er snakk om vanskeligere eller lettere oppgaver. Mentor tar derfor jevnlig dette opp som et tema i samtalene, og gir beskjed videre til faglærene dersom det er behov for justeringer. Mentor ser også på innsatsvurderingene som faglærerne har gjort, og motiverer eleven til å anstrenge seg mer hvis det er nødvendig.

Ettersom vi ved hjelp av digitale kartlegginger hyppig ber eleven om tilbakemeldinger på innsats og trivsel, er det naturlig at avvikende svar og bekymringer følges opp i samtalene med mentor. På den måten sikrer vi at vi får tatt tak i eventuelle utfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi vet at oppfølging er viktig, for når man blir sett så føler man seg trygg, når man blir fulgt opp så lærer man å holde avtaler, og når man blir utfordret så yter man mer og bedre.

Lurer du på hvordan vi gjennomfører innsatsvurderingen? Det kan du lese mer om her: Innsatsvurdering - hvordan gjør vi det?

Vurdering av innsats

Dagens karaktersystem oppmuntrer ikke til innsats, iallfall ikke på kort sikt. En elev som en dag bestemmer seg for å "skru på motoren" vil trolig gi opp før resultatene kommer, for det tar ofte litt tid før innsatsen gir utslag i bedre karakter. Eleven trenger derfor en mer direkte, umiddelbar og positiv tilbakemelding på at man er på riktig vei.

I tillegg har vi mange faglig flinke elever som oppnår gode karakterer uten alt for store anstrengelser, og disse elevene ser ofte ingen grunn til å strekke seg høyere. Vi må utfordre disse elevene også, og vurdering av innsats kan gi dem det lille dyttet de trenger.

Vi vet at innsats gir resultater. Derfor gjennomfører vi innsatsvurdering på Humanistskolen. Annenhver uke blir elevens innsats vurdert på en skala fra 0 til 100. Ettersom alle lærerne vurderer elevens innsats, vil selv små endringer som registreres av mange lærere totalt sett gi store utslag. Dette kan være et viktig signal til elevens mentor om at eleven trenger ekstra oppfølging, selv om elevens faglærere hver for seg ikke har funnet grunn til å slå alarm. På denne måten avdekker vi problemer og avvik på et tidlig tidspunkt. Også eleven selv gjennomfører en egenvurdering av innsats etter samme skala, og eventuelle ulikheter i score kan være et interessant tema i elevens samtaler med sin mentor. Jobben vår på Humanistskolen er å hjelpe eleven fremover og oppover, og vi opplever innsatsvurderingen som et nyttig redskap.

Hver 14-dagersperiode er uavhengig av den forrige, og har eleven fått lav score i én periode, så er målet om 100 prosent innsats fortsatt like oppnåelig i den neste. Når eleven bestemmer seg for å “skjerpe seg”, så blir resultatet svært synlig nesten umiddelbart! Innsatsen over tid presenteres som en graf, slik at det blir visuelt tydelig om eleven er på rett vei. Innsatsvurderingen er ingen formell vurdering som vil stå på vitnemålet, men etter endt skolegang får eleven en attest av oss til bruk som vedlegg til søknader om sommerjobb, stipender, språkreiser og annet.

Innsats er første skritt på veien mot faglig mestring. Dette første skrittet bør belønnes.

Faglærere som følger opp

Alle faglærerne våre har rundt 5 prosent av arbeidstiden avsatt til direkte oppfølging av elevene. Faglærerne får på denne måten ro til å holde kurs for små grupper, ha fagsamtaler med enkeltelever, gjennomføre muntlige prøver eller på andre måter gi ekstra hjelp til elever som trenger det.

I tillegg er faglærerne til stede på læringsverkstedet, hvor de går rundt og hjelper elevene i fagene sine.

Faglærerne sjekker 1/3 av alt som gjøres av arbeidsoppgaver (i tillegg til innleveringer og prøver, selvsagt). Da er de mest opptatt av å skaffe seg oversikt over hvor mye arbeidsinnsats eleven legger ned i arbeidet, og de danner seg samtidig et bilde av elevens faglige nivå. På denne måten får faglærerne godt innblikk i hvilke tilpasninger de må gjøre og hvordan de best kan følge opp den enkelte elev.