Tett oppfølging

Ukentlige mentorsamtaler

Oppfølging er viktig. Mens de fleste skoler tilbyr elevene en strukturert elevsamtale én gang i halvåret, følges elevene på Humanistskolen opp av sin mentor hver eneste uke.  Årlig gjennomfører vi 700 klokketimer med samtaler fordelt på våre 66 elever.

Samtalene skjer som regel på tomannshånd, og det hender også at mentor samler en liten gruppe med elever for å snakke om et tema i fellesskap. Mentor hjelper eleven med å planlegge arbeidet med oppgaver og innleveringer, og gir eleven mulighet til å reflektere rundt egen arbeidsinnsats og fremgang.

Elevene opplever at det er godt å kunne snakke med en trygg voksen om ting som kan være vanskelig.

Oppfølging er viktig, for når man blir sett så føler man seg trygg, når man blir fulgt opp så lærer man å holde avtaler, og når man blir utfordret så yter man mer og bedre.

Grundig faglig veiledning

Det er ganske unyttig å få tilbakemeldinger fra lærerne etter at karakteren er satt. Derfor arbeider vi helt annerledes på Humanistskolen.

Vi gir elevene to forsøk når de har skriftlige prøver og større innleveringer, slik at de får mulighet til å forbedre seg. Etter å ha levert det første utkastet, får hver elev en 5 minutters video med personlig veiledning fra faglæreren om hvordan besvarelsen kan forbedres. Deretter kan eleven prøve igjen, ved å bruke det første utkastet som kladd og levere en forbedret utgave.

Veiledning på video har mange fordeler, både for elever, faglærere og foresatte. For elevene gir det muligheten til å se opptaket flere ganger, pause filmen og ta notater. Faglæreren kan formidle mer informasjon på kortere tid ved å bruke video, og skjermopptaket gir mulighet til å vise eksempler og peke i teksten for å forklare ting på en enkel måte. Foresatte kan bruke opptaket til å få innsikt i faglærerens anbefalinger og hjelpe barnet sitt faglig.

Entusiastiske faglærere som følger opp

Faglærerne våre er sammen med elevene på læringsverkstedet. De holder kurs i små grupper, har fagsamtaler med enkeltelever og hjelper alle som trenger "det lille ekstra" for å lykkes.

På ungdomstrinnet er det ikke vanlig at lærerne sjekker arbeidet som elevene gjør i timene. På Humanistskolen er imidlertid faglærerne opptatt av å følge opp, og evaluerer en tredjedel av alt som gjøres på læringsverkstedet. Det gjør de for å få et bedre innblikk i arbeidsinnsatsen og det faglige nivået til hver elev, og kan dermed lettere tilpasse undervisningen og hjelpe elevene.

Lurer du på hvordan vi gjennomfører innsatsvurderingen? Det kan du lese mer om her: Innsatsvurdering - hvordan gjør vi det?

Vurdering av innsats

Dagens karaktersystem oppmuntrer ikke til innsats, iallfall ikke på kort sikt. En elev som en dag bestemmer seg for å "skru på motoren" vil trolig gi opp før resultatene kommer, for det tar ofte litt tid før innsatsen gir utslag i bedre karakter. Eleven trenger derfor en mer direkte, umiddelbar og positiv tilbakemelding på at man er på riktig vei.

Også faglig flinke elever kan trenge et litt dytt. Mange av dem oppnår gode karakterer uten alt for store anstrengelser, og disse elevene ser ofte ingen grunn til å strekke seg litt ekstra. Vi må utfordre disse elevene også, og ved å gi dem tilbakemelding på innsats motiveres de til å arbeide litt hardere.

Vi vet at innsats gir resultater, og derfor gjennomfører vi innsatsvurdering. Vi vurderer både hvor godt hver enkelt elev arbeider på læringsverkstedet, og hvor mye innsats eleven har lagt ned i oppgavene. Ettersom alle faglærerne vurderer elevens innsats, vil selv små endringer som registreres av mange lærere totalt sett gi store utslag. Dette kan være et viktig signal til elevens mentor om at eleven trenger ekstra oppfølging, selv om elevens faglærere hver for seg ikke har funnet grunn til å slå alarm. På denne måten avdekker vi problemer og avvik på et tidlig tidspunkt. Jobben vår på Humanistskolen er å hjelpe eleven fremover og oppover, og vi opplever innsatsvurderingen som et nyttig redskap.

Innsats er første skritt på veien mot faglig mestring. Dette første skrittet bør belønnes.

Les mer om vår profil: