Læring i møte med andre

 • Spennende gjester
 • Dannelse som eget fag

Spennende gjester

Fordi vi er opptatt av å gi elevene innblikk i det som skjer utenfor skolens vegger, inviterer vi hver måned minst én spennende gjest til Humanistskolen.

Elevene får møte et mangfold av mennesker og idéer, og målet er selvsagt å pirre elevenes nysgjerrighet og glød, få dem til å dykke dypere, bli provosert, ta standpunkt og lære noe nytt. Dessuten skal elevene motiveres til å stille gode spørsmål, argumentere for sitt syn og reflektere over egne tanker og holdninger.

Noen ganger inviterer vi mennesker med sterke meninger som ikke er A4, mens vi andre ganger satser på en nøktern fremstilling fra en sindig byråkrat. Vi synes også det er spennende med kunstnere, forskere, kjendiser, bistandsarbeidere, dataprogrammerere og astronauter, for fra alle man møter har man noe å lære.

Besøkene knyttes opp mot temaer vi arbeider med i fagene, til yrkesretninger i utdanningsvalg, eller til målene i skolens dannelsesfag.

"Dannelse er det vi sitter igjen med når vi har glemt det vi har lært" er et kjent uttrykk. Vi tror at erfaringene fra samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle, er verdifull bagasje som elevene bærer med seg resten av livet.

Gjester skoleåret 2016/2017

 • Rune Kaino Nikolaisen, gjerrigknark.com - Hvordan leve av sin egen hjemmeside?
 • Lynn Janik, Fulbrightstipendiat - Nordmenns fordommer mot USA
 • Justin Gillis, tidligere redaktør i New York Times - Klima og klimajournalistikk
 • Bente Groth - Jødedommen
 • Kalie Kampa - USA
 • Simon Stranger, forfatter - Skriving og skjønnlitteratur
 • Røde Kors - “Kors på halsen” hjelpetelefon
 • Francesca Minerva, filosof - Bioetikk og katolisisme
 • Hannah Kohl, kunstner - Musikk, oppsetning, scene, drama
 • Jan Terje Bakler - Moro med naturfag
 • Vibeke Gwendoline Fængsrud, "mattedama" - Hvordan lære matematikk?
 • Haavar Simon Nilsen, dominikanermunk - Om sannhet, tro og liv
 • Forfatterbesøk - Løgn og sannhet
 • Carl Henrik Gørbitz, professor i kjemi
 • Skuespillere - "Harald - en konge blir skapt"
 • Forfatterbesøk - Litteratur og flyktninger
 • Tor Sandli, Folk og forsvar - 2. verdenskrig
 • Bernt H. Lund, tidsvitne - 2. verdenskrig og Holocaust
 • Tori Wrånes - Empati og troll
 • Sex og Samfunn - Seksualitet

Gjester skoleåret 2015/2016

 • Trine Schei Grande, leder i Venstre - Valgkampen og lokalvalget
 • Arnlaug Høgås Skjeveland, leder i Humanistisk Ungdom - Hva er humanisme?
 • Guro Grytli Seim, miljøambassadør - Bærekraftig utvikling
 • Maja Stensdal, sentralstyremedlem Press - Ungdom og deltakelse
 • Sebastian Tjørstad - Kropp og funksjonshemming
 • Karianne Opgård Andersen, regionsekretær Oslo Natur & Ungdom - Klima og bærekraftig utvikling
 • Torran Anderson, forfatter og Fulbrightstipendiat - Kreativ skriving
 • Harald Eia, sosiolog og programleder - Født sånn eller blitt sånn
 • Beate Børresen, magister i idéhistorie ved HiOA - Filosofisk samtale
 • Jørgen Foss, tidligere leder av landsforeningen for overvektige - Psykisk helse og entusiasme
 • Eilert Larstorp Paulsen, Leger uten grenser - Glemte kriser
 • Ragnar Lindefjeld - Næringsliv og samfunnsfag
 • Sissel Naustdal - Growth mindset
 • Knut Jørgen Røed Ødegaard, astronom og forfatter - Astro-show
 • Dag Inge Fjeld, kommunikasjonsrådgiver og foreleser - Steve Jobs
 • Elever fra Sund folkehøgskole - Peru og regnskogen
 • Victor Andrè Hansen - Tyskland
 • Salamatu Kamara, flyktning fra Sierra Leone - Funksjonshemming
 • Victoria Øverby Steinland, Skeiv Ungdom - Seksualitet
 • Orienteringsforbundet - Kurs i orientering
 • Rasmus Jørgensen, skuespiller - Teaterforestilling
 • Anne Lindboe, barneombud - Barns rettigheter
 • Medisinernes seksualopplysning - Seksualitet
 • Hans Gunnar Brekke, VFX-spesialist og animatør - Animasjon og filmeffekter
 • Benjamin Kjær - Verdensrommet og begrepet uendelighet

Dannelse som eget fag

Dannelsesfaget er et svært viktig fag knyttet til skolens verdigrunnlag og læringssyn. I dannelsesfaget skal elevene møte ulike mennesker, oppleve mangfold innen kultur, vitenskap, natur og samfunn, og lære om hvordan identitet skapes og utvikles. Dannelsesfaget skal medvirke til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Dannelsesfaget er tverrfaglig og skal medvirke til helhet og sammenheng i opplæringen.

Faget har tre hovedområder:

 • Nysgjerrighet: Hovedområdet fokuserer på elevenes positive opplevelser ved å tilegne seg og bruke sine kunnskaper om verden i praktiske situasjoner. Elevene skal kunne fordype seg i egne interesseområder, og det legges også opp til at de skal utforske nye sider ved seg selv og sitt lokalsamfunn. Gjennom å stille spørsmål og finne svar på hvorfor verden er slik den er, utvikles en interesse for å forstå fenomener fremfor bare å lære om dem. Elevene skal planlegge og delta i lokale markeringer av humanistiske merkedager.
 • Kritisk tenkning: Hovedområdet fokuserer på elevenes evne til å stille spørsmål ved egne og andres tanker og holdninger, å reflektere over ulike saker som opptar dem og lokalsamfunnet, og å få et bevisst forhold til egen oppnåelse av kompetansemålene i læreplanene. Kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet både i fagene ved Humanistskolen og i det sekulære, humanistiske livssynet. I dannelsesfaget vil elevene få kjennskap til forskning innenfor ulike tema og oppøve ferdigheter i å skille mellom det deskriptive og normative. I tråd med livssynshumanismen vil elevene lære at den vitenskapelige metode er den måten vi opparbeider oss kunnskap om verden på.
 • Medmenneskelighet: Hovedområdet fokuserer på elevenes behandling av og engasjement for andre mennesker på skolen, i lokalsamfunnet og i verden for øvrig. Å kunne samhandle med andre på respektfulle måter, og å vite hvordan man skaper gode relasjoner med andre mennesker, står i fokus. Ved å bli kjent med ulike typer mennesker, vil elevene utvikle større respekt og forståelse for andres livssituasjon, og således anspores til engasjement for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Videre vil de øke sin sosiale kompetanse og veiledes i hvordan de kan utvikle empati, evne til selvregulering og metakognisjon, og til å reflektere over egne handlingsvalg.