Faglig oppfølging og fokus på innsats

 

  • Hver enkelt elev følges tett opp av sin mentor gjennom ukentlige samtaler
  • Vi motiverer elevene til 100% innsats hver eneste dag
  • Alle elever får oppgaver og faglige utfordringer på sitt nivå

 

Ukentlig samtale med mentor

Vi vet at oppfølging er viktig. På de fleste skoler har elevene en samtale med sin kontaktlærer én gang i halvåret, mens elevene på Humanistskolen følges opp av sin mentor hver uke. I samtalen med mentor får eleven mulighet til å reflektere rundt egen arbeidsinnsats og fremgang, og det settes nye mål for den kommende uken. For noen elever er det også greit å få hjelp til å strukturere lekser og arbeidsoppgaver. Mentor vil i tillegg ofte være til stede som en ekstra voksenperson på læringsverkstedet, slik at alle elever kan få den hjelpen de trenger.

Det er et mål for oss at alle elever skal få faglige utfordringer på sitt nivå, enten det er snakk om vanskeligere eller lettere oppgaver. Mentor tar derfor jevnlig dette opp som et tema i samtalene, og gir beskjed videre til faglærene dersom det er behov for justeringer. Noen ganger sjekker mentor tidligere lekser for å forsikre seg om at eleven alltid yter sitt beste.

Ettersom vi ved hjelp av digitale kartlegginger hver dag ber eleven om tilbakemeldinger på innsats og trivsel, er det naturlig at avvikende svar og bekymringer følges opp i samtalene med mentor. På den måten forsikrer vi oss om at vi får tatt tak i eventuelle utfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi vet at oppfølging er viktig, for når man blir sett så føler man seg trygg, når man blir fulgt opp så lærer man å holde avtaler, og når man blir utfordret så yter man mer og bedre.

Vurdering av innsats

Dagens karaktersystem oppmuntrer ikke til innsats, iallfall ikke på kort sikt. En elev som en dag bestemmer seg for å «skru på motoren» vil trolig gi opp før resultatene kommer, for det tar ofte litt tid før innsatsen gir utslag i bedre karakter. Eleven trenger derfor en mer direkte, umiddelbar og positiv tilbakemelding på at man er på riktig vei. Det har vi gjort noe med på Humanistskolen.

I tillegg er det i skolen mange faglig flinke elever som oppnår gode karakterer uten alt for store anstrengelser, og disse elevene ser ofte ingen grunn til å strekke seg høyere. Vi må utfordre disse elevene også, og vurdering av innsats kan gi dem det lille dyttet de trenger. Tenk hvilke bragder dagens flinkeste elever kan utføre dersom de anstrenger seg litt hardere!

Vi vet at innsats gir resultater, og derfor gjennomfører vi innsatsvurdering på Humanistskolen. Annenhver uke blir elevens innsats vurdert på en skala fra 0 til 100. Ettersom alle lærerne vurderer elevens innsats, vil selv små endringer som registreres av mange lærere totalt sett gi store utslag. Dette kan være et viktig signal til elevens mentor om at eleven trenger ekstra oppfølging, selv om elevens faglærere hver for seg ikke har funnet grunn til å slå alarm. På denne måten avdekker vi problemer og avvik på et tidlig tidspunkt. Også eleven selv gjennomfører en daglig egenvurdering av innsats etter samme skala, og eventuelle ulikheter i score kan være et interessant tema i elevens samtaler med sin mentor. Jobben vår på Humanistskolen er å hjelpe eleven fremover og oppover, og vi opplever innsatsvurderingen som et nyttig redskap.

Hver 14-dagersperiode er uavhengig av den forrige, og har eleven fått lav score i én periode, så er målet om 100% innsats fortsatt like oppnåelig i den neste. Når eleven bestemmer seg for å “skjerpe seg”, så blir resultatet svært synlig nesten umiddelbart! Over tid lager eleven og mentor en graf av resultatene, slik at det blir visuelt tydelig om eleven er på rett vei. Innsatsvurderingen er ingen formell vurdering som vil stå på vitnemålet, men etter endt skolegang får eleven en attest av oss til bruk som vedlegg til søknader om sommerjobb, stipender, språkreiser og annet.

Innsats er første skritt på veien mot faglig mestring. Dette første skrittet bør belønnes.

Tilpasset opplæring

Det er mange veier til toppen, og på Humanistskolen gir vi elevene arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte. Mens flertallet følger den nokså bratte «Stigen» eller den litt slakere «Trappa», så får elever som trenger tøffere motbakker servert både spesielle utfordringer og faglige nøtter. Også de som trenger en mindre krevende løype blir ivaretatt.

Det er ingen elever som opplever å føler seg «utenfor» fordi de får tilpasset opplæring, for på læringsverkstedet arbeider alle elevene uansett med forskjellige oppgaver. Å få lov til å være seg selv og arbeide i eget tempo er noe av styrken ved vår organisering.

Tilpasset opplæring handler ikke bare om å gi oppgaver og utfordringer av ulik vanskegrad, men også om å ta hensyn til elevens faglige interesser og hobbyer. Evnerike barn kan være lidenskapelig opptatt av enkelte temaer, og da er det ikke noe i veien for å gi dem fordypningsoppgaver om dette, gjerne knyttet opp mot andre kompetansemål i fagene.

I tillegg er Humanistskolens satsing på spennende besøk noe som gjør opplæringen mer meningsfull og som gir rom for tilpasninger på ulike nivåer.

Bookmark and Share