Fag

Vi følger den offentlige skolens læreplaner, med noen tilpasninger. Humanistskolens læreplanverk er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Filosofi

Humanismen har en sentral plass i undervisningen. På Humanistskolen er faget religion, livssyn og etikk (RLE) erstattet av et filosofifag, og har fått sitt timetall utvidet med 28 timer. I faget dekkes de samme temaene som i RLE-faget, men elevene skal først og fremst nærme seg disse fra et filosofisk og problemorientert perspektiv, og humanismen utgjør et eget hovedområde.
Les læreplanen i filosofi …


Kritisk tenkning

I det humanistiske livssynet spiller kritisk tenkning en viktig rolle. Som en tilpasning i læreplanene har Humanistskolen derfor inkludert kritisk tenkning som en grunnleggende ferdighet i alle fag ved siden av lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter.
Les om kritisk tenkning i alle fag …

Dannelse

Elevene skal oppleve humanisme i praksis, og skolen har derfor dannelse som eget fag. I faget skal elevene tilegne seg økt innsikt i livssynshumanismen, og utøve denne slik at de utgjør et positivt og synlig innslag i lokalsamfunnet, både gjennom aktiv deltakelse på ulike arrangementer og ved å engasjere seg for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Alle fag har avgitt timer til dannelsesfaget, og kompetansemålene i disse fagene står sentralt i gjennomføringen av aktivitetene. Fagets hovedområder er knyttet til skolens humanistiske grunnverdier: nysgjerrighet, kritisk tenkning og medmenneskelighet.
Les læreplanen i dannelse …


Overblikk

Prinsipper for opplæringen
Fag- og timefordeling


Bookmark and Share